Giełda

2009-10-27 14:57:47

Przeszacowany Secus I FIZ

Zbyt wysoka wycena akcji spółki Sento przełożyła się na przeszacowanie wartości jednostek funduszu Secus I FIZ - wynika z raportu audytora.
Secus Asset Management SA przygotował raport na temat działań swojego funduszu Secus I FIZ. Raport, oprócz informacji na temat samego funduszu i jego działania, zawiera opis spółek portfelowych a także informacje na temat ich funkcjonowania.

Niezależny audytor Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy dokonał oszacowania wartości aktywów netto funduszu i wycenił wartość aktywów netto przypadającą na certyfikat funduszy Secus I FIZ na poziomie 671,43 zł. Oznacza to spadek przypadający na jeden certyfikat funuszu o 13,1 proc. w stosunku do II kwartału 2009.

Spadek wyceny wartości certyfikatów w ciągu jednego kwartału wynika z przeszacowania wartości akcji Sento SA o 20 proc. w stosunku do wyceny za II kwartał 2009.

Głównym powodem decyzji o przeszacowaniu wartości akcji Sento SA jest utrzymujący się kryzys na międzynarodowych rynkach finansowych, a przede wszystkim jego efekt w postaci bardzo trudnego dostępu do kredytów. Powyższe może uniemożliwić spółce realizację rozpoczętych w spółkach celowych inwestycji, co przy dużym zaangażowaniu finansowym Sento SA może doprowadzić do wygenerowania przez spółkę strat w II półroczu 2009 r. i problemów w zakresie płynności finansowej w przypadku natychmiastowego postawienia przez banki kredytów w stan wymagalności.
Grupa Kapitałowa SENTO prowadzi działania dostosowujące jej strategię do zmienionych realiów rynkowych i wznowienia działalności deweloperskiej. Na dzień 30.09.2009 r. Sento SA dokonało komercjalizacji ostatnich lokali mieszkalnych na wybudowanym projekcie Monte Cassino. W spółce zależnej Sentopark sp. z o.o. SKA trwają zaś zaawansowane rozmowy z inwestorem, których efektem będzie zapewnienie spółce środków na realizację projektu.


W przypadku Agito SA nie dokonywano przeszacowania ceny akcji spółki. W okresie 8 miesięcy 2009 r. spółka zanotowała ok. 67,7 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 101,2 mln zł przychodów ze sprzedaży w analogicznym okresie roku 2008; - 343 tys. zł straty brutto wobec – 2,332 tys. zł straty brutto w okresie 8 miesięcy 2008 r.

Z kolei wartość akcji PZU SA utrzymała się na takim samym średnim poziomie jak w II kwartale. Ugoda pomiędzy Eureko a Skarbem Państwa otwiera drogę wprowadzeniem akcji do obrotu regulowanego. Tym samym pojawiłaby się możliwość wyjścia z inwestycji w PZU SA w sposób przewidziany w polityce inwestycyjnej Funduszu.

W przypadku APN Promise sp. z o.o. aktualna strategia spółki przyczyniła się do blisko 40-proc. wzrostu przychodów ze sprzedaży i ponad 23-proc. wzrostu zysku brutto, porównując osiem miesięcy 2009 r. i osiem miesięcy 2008 r. Spółka konsekwentnie realizuje przyjęte z początkiem roku 2009 założenia strategiczne i operacyjne. Wycena udziałów w APN Promise pod koniec III kwartału pozostała na niezmienionym poziomie.

Zarządzający systematycznie monitorują sytuację w spółkach portfelowych oczekując poprawy. Nie wykluczają też korekt wyceny aktywów zarówno poprzez wzrost wartości, jak i obniżenie ich wartości.

Prawdziwa wartość posiadanych aktywów będzie mogła zostać ostatecznie zweryfikowana dopiero z chwilą ich sprzedaży. Należy brać pod uwagę ryzyko, że dokonywane obecnie wyceny aktywów cechują się w dużym stopniu subiektywną oceną wyceniającego, a sama wycena może się różnić tak in plus, jak i in minus w stosunku do wartości jaką będzie można osiągnąć z chwilą sprzedaży aktywów.

Wartość aktywów netto jest wyliczana na koniec każdego kwartału w oparciu o wartość poszczególnych spółek wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Funduszu, określanej przez niezależnego audytora. Spółki portfelowe wyceniane są przede wszystkim w oparciu o zasady wyceny ujęte w polityce rachunkowości Funduszu.


Zamów newsletter

Zapoznałem się z Regulaminem portalu GB.pl i go akceptuje.

Projekty bankowej

Trwa XXII edycja konkursu Najlepszy Bank organizowanego przez „Gazetę Bankową”.

Sonda

Czy w ciągu najbliższej dekady Chiny rozpoczną wojnę ekonomiczną z USA?

65%
22%
13%
Głosów: 1032, start sondy: 2011-05-06