Gospodarka

2010-08-29 15:31:15

Długi RTV bez sankcji

Ponad 1.5 mln wezwań o zapłacie zaległego abonamentu RTV, rozesłała poczta w I połowie tego roku. Akcja jest prowadzona pod naciskiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jest to także ustawowy obowiązek Poczty Polskiej.
 

Poczta Polska jest operatorem z mocy prawa. Jest zobligowana do starania się by abonament RTV był płacony najlepiej terminowo przez użytkowników radia i telewizji. Ale z terminowością uiszczania abonamentu radiowo – telewizyjnego jest nadal różnie. Zadłużenie z tego tytułu u odbiorców publicznego radia i publicznej telewizji wzrasta z roku na rok. Do pierwszych dni lipca poczta wysłała ponad 1.5 mln wezwań do zapłaty przeterminowanego abonamentu RTV. W całym 2009 r było tego typu wezwań ponad 2 mln. Akcja nabiera tempa.

Poczta mimo umocowań prawnych nie posiada w zasadzie żadnych uprawnień w egzekwowaniu zadłużenia abonentów wobec publicznego radia i telewizji.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) naciska na pocztę by lepiej niż dotychczas wykonywała swoje ustawowe obowiązki. Stąd te wezwana wysyłane, nawet do osób, które nie muszą już płacić abonamentu.

Rada upomina się o abonament, bo przychody publicznego radia i TV spadają m.in. z powodu zmniejszenia sprzedaży reklam i przychodów abonamenckich. W ub. r. przychody np. TV publicznej były niższe aż o 8 proc.., strata wyniosła 205 mln zł. Nie jest to, co prawda wielka strata globalna, ale trend jest niebezpieczny.

W optymistycznym wariancie, wpływy z abonamentu RTV mogą wynieść 400 mln zł, w ub. r. wyniosły ponad 630 mln zł. Długi z tytułu abonamentu publicznego rada i telewizji może ściągać poczta. Nie mogą tej instytucji wyręczyć firmy windykacyjne, banki, firmy handlujące długami. Poczta ma monopol, w imieniu prawa.

 

Większość niestety nie płaci

 

Obecnie odbiorniki radiowe telewizyjne są w każdym gospodarstwie domowym. Każdy z właścicieli tych odbiorników, przynajmniej godzinę dziennie ogłada i słucha publiczne programy radiowe telewizyjne. Niestety, jak pokazują statystyk tylko 36 proc. tych gospodarstw domowych płaci na czas abonament RTV po 17 zł miesięczne. Ale ta liczba spada w 2010 r zapewne będzie mniejsza niz. 36 proc. Jest z roku na rok coraz gorzej pod tym względem.

Właściwie jest bardzo trudno ukarać nierzetelnych odbiorców publicznego RTV. W zasadzie nie ma podstaw prawnych i praktycznych narzędzi ukarania nierzetelnych odbiorców właścicieli odbiorników, którzy wyrejestrowali lub w ogóle nie zarejestrowali i nie płacą abonamentu RTV. Z mocy prawa pracownicy poczty, np. doręczyciele mogą teoretyczne kontrolować posiadaczy odbiorników i odbiór sygnałów RTV. Jednak ten zapis prawny jest martwy. Natomiast kara za niepłacenie obowiązkowych opłat wynos 30 - krotność abonamentu (17 x 30), tj. obecne 510- zł.

W zasadzie nie są prowadzone kontrole w tym zakresie gospodarstw domowych. A jeżeli już dojdzie do tego typu kontroli, to właściciel mieszkania lub domu ma prawo nie wpuścić takiego kontrolera, chyba, ze przyjdzie z policją lub strażą miejską.

 

Gdy są długi

 

W przypadku abonamentu RTV, podobnie jak przy okazji innych płatności obowiązkowych jest prawna konieczność uiszczania na czas tych finansowych zobowiązań.  Póki ustawowo nie jesteśmy zwolnieni z tego fiskalnego obowiązku, dopóty musimy płacić po 17 zł miesięcznie, nawet, gdy nie oglądamy ani nie słuchamy publicznych programów, bo nam się nie podobają.  

Sytuacja z zaległymi opłatami RTV jest nieciekawa, trudna do rozwiązania z prawnego i praktycznego punktu widzenia. Na koniec ub. r. aż blisko 3 mln gospodarstw domowych miało, co najmniej dług wobec poczty, a raczej wobec RTV i KRRiT. Tak, więc do kasy publicznego rada i telewizji nie wpłynęło z tego tytułu aż 1, 4 mld zł netto.

Treść publicznych wezwań do zapłaty brzmi groźnie i bardzo dopingująco na właścicieli odbiorników RTV: - „W przypadku braku uregulowania należności zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej, co powoduje obciążenie dodatkowym kosztami prowadzonej egzekucji”.

Jest to jednak w świetle prawa, tylko straszenie. I samo w sobie jest na bakier z obowiązującymi normami prawa. Nie można straszyć egzekucją należności, jeżeli nie ma się poparcia w przepisach obowiązujących ustaw. A tego brak, w tym przypadku.

Nie można w celu egzekucji zastosować przepisów wynikających z ustawy o opłatach abonamentowych, bo odnoszą się one tylko do tych opłat a nie do instytucji egzekucji zobowiązań abonamentowych. Tak, więc istnieje prawny obowiązek uiszczenia opłat abonamentowych, ale brak jest wsparcia prawnego w egzekucji tych zobowiązań finansowych. Operator prawny zaś straszy egzekucją mimo ze nie ma ku temu prawnego umocowana.

 

Brak przedawnienia

 

W ustawie o opłatach abonamentowych nie ma zapisu o przedawnieniu uiszczania abonamentu RTV ani przedawnieniu opłat z zakresu braku rejestracja odbiorników RTV w drodze decyzji administracyjnej. Na szczęście dla właściciel odbiorników radiowych telewizyjnych a na nie na szczęście dla publicznej RTV, wspominanej ustawie brak precyzji dostatecznej ilości sankcji za nieprzestrzeganie obowiązku uiszczania opłat abonamentu radiowo – telewizyjnego. Ustawa w tym zakresie jest nie precyzyjna.

Ponadto w przepisach tego aktu prawnego nie ma w ogóle zapisu o ustaleniu terminu zapłaty wymagalnej należności w przypadku użytkowania odbiorników RTV bez rejestracji lub po wyrejestrowaniu. Brak jest tego typu upoważnienia ani dla Polskiej Poczty ani dla innej instytucji publicznej.

W tym zakresie w marcu br. wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny RP. W orzeczeniu sędziowie TK m.in. wypowiedzieli się, że: „… po upływ ustawowego terminu uiszczenia abonamentu, 25 dzień miesiąca, Poczta może wystawić tytuł wykonawczy i skierować go doi właściwego naczelnika urzędu skarbowego”. Mimo tego wyroku Ministerstwo Finansów tłumaczy się, ze brak jest podstaw prawnych do egzekwowania zaległego abonamentu za pośrednictwem urzędów skarbowych.

To oczywiście nie oznacza, ze nie powinniśmy uiszczać abonament RTV. Obowiązek opłat wynika z ustawy i nikt z tego obowiązku nas nie zwolnił, dotychczas.

 

Co zrobić, gdy są zaległości?

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o opłatach abonamentowych, RTV ma uprawienia umorzenia długu powstałego w wyniku niepłacenia abonamentu. Może także rozłożyć spłatę długu na raty. Chodzi o zalęgłości finansowe w braku uiszczania opłat i tzw. karne ustawowe odsetki oraz dług powstały w wyniku niepłacenia za używanie bez rejestracji odbiorników RTV wraz z odsetkami karnymi.

W tym celu należy złożyć wniosek o umorzenie lub o rozłożenie spłaty na raty długu. Wniosek składa się w Departamencie Ekonomicznym KRRiT:

·        Listowne; Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 01 – 015 warszawa,

·        Meilem: abonament@krrit.gov.pl,

·        Osobiście, II Pietro, pokój 313 lub IV – 408 a, 409 b lub 409c,

Dług może być umorzony lub rozłożony na raty, gdy gospodarstwo domowe:

- jest w trudnej sytuacji materialnej i finansowe,

 - w rodzinie są bezrobotni,

 -, gdy korzysta się ze wsparcia domu opiek społecznej,

 - pobiera się zasiłek rodzinny,

 - wypadek losowy, klęska żywiołowa, choroba w rodzinie.

Do wniosku należy dołączyć stosowne zaświadczenia np.: o statusie bezrobotnego, korzystanie ze wsparcia domu opieki społecznej, o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych. We wniosku należy podać dane teleadresowe, nr identyfikacyjny, okres i wysokość zadłużenia, powód nie płacenia opłat.

Natomiast pismo w sprawie samej reklamacji można zostawić w każdej placówce pocztowej lub przesłać bezpośrednio pod adres: Wydział Abonamentu RTV, ul. Bernardyńska 15, 85 – 940 Bydgoszcz.

 

Zwolnienia z opłat

 

Z opłat abonament RTV zwolnieni są:

1.     Osoby powyżej 60 lat z prawem do emerytury, ale nie większej (obecnie) niż 1 351, 48 zł,

2.     Osoby, które ukończyły 75 lat,

3.     Utrzymują świadczenia pielęgnacyjne lub rentę socjalną,

4.     Niesłyszące, niewidome,

5.     Inwalidzi wojenni i wojskowi,

6.     Kombatanci i członkowie ich rodzin,

7.     Osoby, które nabyły grupę inwalidzką lub wskutek wiezienia w łagrach więzieniach sowieckich, obozach i więzieniach hitlerowskich oraz więzieniach komunistycznych oraz po ich śmierci członkowie ich rodzin,

8.     Osoby, które nabyły grupy inwalidzkie wskutek prac przymusowych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu, batalionach budowlanych oraz pełniły służbę w zastępczej służbę wojskowej

 

Podstawa prawna:

Ustawa z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. nr 85, poz. 728).Zamów newsletter

Zapoznałem się z Regulaminem portalu GB.pl i go akceptuje.

Projekty bankowej

Lista 100 Największych Instytucji Finansowych stworzona przez "Gazetę Bankową" i międzynarodową wywiadownię gospodarczą Bisnode D&B Polska

Sonda

Czy jako pracodawca skłonny byłbyś zatrudnić 70-latka na pełnym etacie?

26%
11%
64%
Głosów: 301, start sondy: 2011-07-08